Ladda ner Schysta appen


Hitta restaurangen med kollektivavtal
LADDA NER SCHYSTA APPEN
Siffersticka IF Metall Android

Kompetensutveckling när regeringen går bet

IF Metall är i framkant när det gäller kompetensutveckling av sina medlemmar. Vi får ha vilken åsikt som helst kring EU och Sveriges utträde eller inte. Dock så finns det mycket positivt med EU kring just kompetensutveckling. Detta är för bl.a. IF Metalls avdelning Höga Kusten just nu hög aktuellt.

Vi ser oftast EU som en högtröskel med sina regler och formalia, då en studieorganisatör på en avdelning kan bäva med all rätt inför pappersexcersisen, blir det oftast inte av att söka pengar för utbildning.

Vad betyder den kryptiska "koden" kzyprojekt
Ett kompetensutvecklingsprojekt för lärande och utveckling. Projektet drivs av IF Metall Höga Kusten tillsammans med 27 företag i Jämtland och Västernorrland. Projektet finansieras av Europeiska Sociala Fonden ESF.

"Företagen befinner sig alltid i strukturomvandling.
Ökad kompetens stärker företaget och ökar möjligheten att behålla sina kunder och skapar förutsättningar till nya marknader Utbildning stärker den enskilde individen på företaget och ökar anställningsbarheten både i företaget och på arbetsmarknaden"
Vad ger detta och vilka mål finns i projektet?

Projektets mål är:
o Minst hälften (50 %) av deltagarna ska tycka sig fått ökad kunskap om jämställdhet och tillgänglighet
o Utbilda 1800 individer, varav 360 ska vara kvinnor
o Genomföra 3517 utbildningsinsatser
o Genomföra 208 utbildningar
o Utveckla metoder och modeller för att implementera arbetssätt/en i vardagen inom följande områden * jämställdhet * tillgänglighet * lärande * strategisk påverkan
o Finna metoder och modeller för hur företagen kan förebreda och planera utbildningsinsatser inför och under lågkonjunktur
o Identifiera och klargöra metoder för hur kompetensutveckling görs utan att produktionen störs allt för mycket.
o Genomföra utbildning av (alla) företagsledare i jämställdhet och tillgänglighet, för att ge ökad insikt i jämställdhet och tillgänglighet arbetet på arbetsplatsen
o Hitta 4-5 företag som ska bli pilotföretag och få ytterligare utbildning i jämställdhet och tillgänglighetsfrågor, samt att bland dessa hitta ambassadörer som kan fortsätta arbete med jämställdhets och tillgänglighetsfrågor även efter projektet
o Träffa anställda på företagen för att diskutera jämställdhets och tillgänglighetsfrågor i så kallade frukostmöten
o Tät och snabb återkoppling av gjorda utbildningsinsatser, senast efter en vecka vid varje startad utbildning
o Utveckla metoder och modeller för att implementera i vardagen inom områdena lärande, och strategisk påverkan (internutbildningar inom företaget)
o Utveckla regionala nätverk för kompetensutveckling genom tre regionala plattformar (lokala styrgrupper).
o Erfarenhetsutbyte mellan projektet och andra europeiska lände


IF Metall är aktivt till att samla in kunskap kring hur vi bedriver ESF projekt. Nu får det inte falla i glömska så vi behöver uppfinna hjulet ännu en gång. Förbundet har tagit initiativ till att sprida detta. Runö har tagit beslut på att bli utvecklingscenter kring dessa frågor. När dessa utbildningar är på gång vet jag ej i dagsläget.

IF Metall meddelande
KZYprojektets hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar